Environmental Policy

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทโอสถสภา จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

“ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

คู่ค้ารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในงานและนอกงานรวมถึงมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ”

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นภายในองค์กรรวมถึงการส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ความปลอดภัยและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ และพนักงานทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

2. มุ่งมั่นให้การสนับสนุน ในการดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

3. กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ บริบท ลักษณะ ขนาดและผลกระทบจากกิจกรรมผลิตภัณฑ์ และ บริการขององค์กร 

4. มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่ได้ทาความตกลงไว้ อย่างเคร่งครัด 

5. มุ่งมั่นในการกาจัดอันตรายและลดความเสี่ยงทางความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงความมุ่งมั่นในการจัดเตรียมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เพื่อลดอุบัติเหตุและป้องกันโรคอันเกิดจากการทำงาน 

6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยพนักงานทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรมตามข้อกาหนด รวมถึงมุ่งมั่นในการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน และผู้แทนของผู้ปฏิบัติงาน