Environmental Policy

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทโอสถสภา จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อการ ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในงานและนอกงาน รวมถึงมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นภายในองค์กรรวมถึงการส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงก าหนดนโยบายความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ความปลอดภัยและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ และพนักงานทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

2. มุ่งมั่นให้การสนับสนุน ในการด าเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

3. กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ บริบท ลักษณะ ขนาดและผลกระทบจากกิจกรรมผลิตภัณฑ์ และ บริการขององค์กร

4. มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่ได้ทำความตกลงไว้ อย่างเคร่งครัด

5. มุ่งมั่นในการกำจัดอันตรายและลดความเสี่ยงทางความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงความมุ่งมั่นในการจัดเตรียมสภาพ การทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เพื่อปราศจากการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันโรคอันเกิดจากการทำงาน

6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยพนักงาน ทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรมตามข้อกำหนด รวมถึงมุ่งม่ันในการให้คำปรึกษาแ ละการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน และผู้แทนของผู้ปฏิบัติงาน

7. เปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการหารือ ร่วมกับพนักงาน คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการแก้ไข ป้องกัน และขยายผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด